Cardiff Metropolitan University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Cardiff Metropolitan University (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Addysg Gorfforol (TAR Uwchradd Graddedigion yn unig)

Course options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol C6XX Os ydych yn berson graddedig sy'n awchu i astudio eich pwnc arbenigol ac sydd ag awydd i ysbrydoli pobl ifanc, dyma'r cwrs i chi! Cwrs un flwyddyn yw rhaglen TAR Addysg Uwchradd a fydd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC). Nod y cwrs yw paratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr medrus, hyderus ac arloesol sy'n gallu adfyfyrio'n feirniadol ac sy'n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac i addysg pobl ifanc. Nodwch, Ionawr 25 yw’r dyddiad cau cynnar i geisiadau, i warantu bod eich cais yn cael ei ystyried. Os oes lleoedd dal ar gael gallwch wneud cais ar ôl y dyddiad yma, a bydd rhain yn cael eu dangos yn y chwiliad cwrs

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Secondary

How to apply

Application codes

Course code:
C6XX
Institution code:
C20
Campus name:
Cardiff Met - Cyncoed
Campus code:
2

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Er mwyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, rhaid i bob ymgeisydd Uwchradd TAR fod â'r canlynol erbyn dechrau’r tymor: Gofynion TGAU: TGAU gradd C/gradd 4 neu uwch mewn Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) Mathemateg (neu gymhwyster cyfwerth safonol). Ar gyfer Addysg Gorfforol yn unig, rhaid i ymgeiswyr gael TGAU Gwyddoniaeth hefyd (neu gymhwyster cyfwerth safonol) ar radd C/gradd 4 neu uwch. Bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd D neu uwch mewn TGAU (neu gyfwerth) mewn Saesneg Iaith a Mathemateg wrth ymgeisio yn cael eu hystyried ar gyfer cyfweliad. Bydd angen TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf) ar fyfyrwyr sy'n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Ar gyfer ymgeiswyr nad oes gyda’r radd berthnasol, rydym yn derbyn cymwysterau cyfatebol ac mae rhagor o wybodaeth am yr hyn a dderbynnir ar ein gwefan. Mae angen i ymgeiswyr nodi ar eu cais os ydynt yn ail-sefyll arholiad TGAU /arholiad cyfwerth. Gofynion Gradd Gychwynnol: Gradd 2:1 gyda Anrhydedd Er y disgwylir y bydd cynnwys eich gradd yn cynnwys cyfran sylweddol o'r pwnc rydych am hyfforddi i'w addysgu, rydym yn rhoi ystyriaeth ffafriol i ymgeiswyr â gradd mewn pwnc sydd â chysylltiad agos. Bydd eich cais a'ch cyfweliad (os cewch eich dewis) yn cael eu hasesu ar eich potensial i fodloni lefel SAC y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth sy'n ymwneud â'ch gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau mewn perthynas â'r pwnc, ac i ba raddau y gall y rhain fod yn llwyddiannus fel sail i'ch ymarfer fel athro pwnc penodol, hyd at a chan gynnwys addysgu Safon Uwch a chwricwla ôl-16 eraill. Gellir ystyried ceisiadau ar gyfer rhai pynciau Uwchradd gan raddedigion sydd â gradd Anrhydedd islaw dosbarth 2:2, ond lle mae ganddynt gymwysterau uwch a/neu brofiad perthnasol, e.e. Gradd Meistr, PhD.  Ewch i https://www.cardiffmet.ac.uk/education/courses/Pages/Secondary-PGCE.aspx am ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad.

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview

Other

Bydd rhaid i bob ymgeisydd wneud cais drwy UCAS. Caiff ceisiadau eu hasesu yn erbyn y meini prawf mynediad ar gyfer y rhaglen berthnasol a gwahoddir ymgeiswyr i fynychu cyfweliad ar sail y wybodaeth hon. Dylai pob ymgeisydd: Fod â chefndir blaenorol mewn addysg sy'n darparu'r sylfaen angenrheidiol ar gyfer gweithio fel athro yn y cyfnod perthnasol ac yn y pwnc arbenigol; Meddu ar y doniau, y gallu a'r gwydnwch i fodloni'r canlyniadau SAC gofynnol erbyn diwedd eu rhaglen AGA; Meddu ar y rhinweddau personol a deallusol priodol i ddod yn ymarferwyr rhagorol; Darllen yn effeithiol a gallu cyfathrebu'n glir ac yn gywir yn Gymraeg a/neu'n Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig; Peidio bod â chefndir troseddol a allai ei atal rhag gweithio gyda phlant neu bobl ifanc agored i niwed, neu fel ymarferydd addysg; a heb fod wedi cael ei wahardd neu ei eithrio yn y gorffennol rhag addysgu neu weithio gyda dysgwyr (rhaid i athrawon dan hyfforddiant drefnu Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS); Arddangos yn ystod y cyfweliad fod ganddynt y sgiliau swyddogaethol personol priodol mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol sy'n gymwys mewn cyd-destun addysgu a dysgu proffesiynol; Dangos ei addasrwydd i fod yn athro rhagorol; Bodloni gofynion Safonau Iechyd Addysg (2004) Llywodraeth Cymru, gan gadarnhau ei iechyd a'i allu corfforol i ymgymryd â chyfrifoldebau athro.


English language requirements

TestGradeAdditional details
IELTS (Academic)7.5IELTS band score 7.5 overall and minimum of 7.0 in each component in the ‘academic’ IELTS test.

Unistats information

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

Republic of Ireland £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
EU £13000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
International £13000 Year 1

Additional fee information

Am gostau ychwanegol i ymwneud â'r rhaglen hon, ewch i http://www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts
Addysg Gorfforol (TAR Uwchradd Graddedigion yn unig) at Cardiff Metropolitan University - UCAS