Ieithoedd Modern - Ffrangeg (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at Aberystwyth University - UCAS

Aberystwyth University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)

Ieithoedd Modern - Ffrangeg (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig)

Course options

Course summary

Mae’r cwrs Ieithoedd Tramor Modern yn anelu at alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ymarferwyr egnïol, creadigol, a brwdfrydig er mwyn datblygu meistrolaeth dysgwyr i ddefnyddio’r iaith dramor maent yn ei hastudio. Trwy weithio ym Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, byddwch yn hyfforddi i addysgu pobl ifanc i ddod yn bobl greadigol, uchelgeisiol, egwyddorol a hyderus wrth ddarganfod mwy am y gymdeithas a’r byd ac yn arbennig y wlad y maent yn ei hastudio. Ar y cyd â’ch cyd-fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cynradd a chyrsiau uwchradd eraill, byddwch yn astudio egwyddorion addysgeg effeithiol, asesu, cynllunio gwersi a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn dysgu, cyfrannu at seminarau, cyflwyniadau ac yn rhoi ystyriaeth feirniadol i ymchwil. Yn ystod y cyfnodau yn y Brifysgol, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno micro-wersi er mwyn paratoi at elfen ymarferol y cwrs. Byddwch yn astudio’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Dysgu a Chyfathrebu a byddwch yn cydweithio gyda myfyrwyr o feysydd pynciol eraill i ddatblygu eich arferion tra’n gweithio ar draws y cwricwlwm.  Mae cwrs TAR Ieithoedd Tramor Modern yn ymwneud â dulliau damcaniaethol ac ymarferol o ddysgu Ieithoedd Tramor Modern i holl ystod oed uwchradd, gan gynnwys TGAU Ffrangeg, Sbaeneg neu Almaeneg ac UG/U Ieithoedd Tramor Modern. Bydd lleoliadau'n digwydd mewn Canolfannau Clwstwr Partneriaeth dethol lle bydd gan ysgolion gysylltiad agos â'r Brifysgol a lle bydd mentoriaid hyfforddedig yn arwain ac yn cefnogi eich datblygiad.  Yn ystod y cyfnod ar leoliad, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch mentor pwnc a Thiwtor Cyswllt y Brifysgol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth addysgu. Yn ogystal â lleoliadau arbenigol mewn ysgolion uwchradd, cewch brofiad o leoliad byr mewn ysgol gynradd gydag athrawon cynradd sydd â sgiliau arbennig. Byddwch hefyd yn cwblhau project ymchwil gweithredol er mwyn datblygu elfen ar eich ymarfer a chychwyn eich gyrfa fel athro/athrawes sy’n hyddysg mewn ymchwil. Yn amodol ar gael ei achredu gan Education Workforce Council.

Modules

Sylwch: Y modiwlau a restrir isod yw'r rhai y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf a gallant newid. Fe'u cynhwysir yma i roi syniad o strwythur y cwrs. Mae'r modiwlau cod cyfredol yn cynnwys: • Addysgeg Effeithiol (30 credyd) • Gwerthuso Dysgu a Sgiliau (30 credyd) • Addysgeg a Gwybodaeth Cwricwlwm (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol (30 credyd) Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am fodiwlau yn https://cyrsiau.aber.ac.uk/postgraduate/ffraneg-tar/#dysgu-ac-addysgu

Assessment method

Mae asesu ar y cwrs ar sawl ffurf gan gynnwys, er enghraifft: traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, prosiect ymchwil weithredu. Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol. Asesir ymarfer yn barhaus trwy'r tri lleoliad yn barhaus.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Secondary

How to apply

Application codes

Course code:
3EHB
Institution code:
A40
Campus name:
Main Site (Aberystwyth)
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

• Gradd Baglor y DU (Anrhydedd), neu gyfwerth rhyngwladol, mewn pwnc perthnasol. Rhaid i o leiaf 50% o gynnwys y radd Baglor fod yn gysylltiedig ag Ieithoedd Tramor. Gellir hefyd ystyried ymgeiswyr sy'n meddu ar radd Baglor (Anrhydedd) mewn pwnc arall, ond sy'n siarad Ffrangeg yn rhugl. • TGAU Gradd B naill ai am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Gymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith neu Saesneg Llenyddiaeth. Os enillir gradd B am Gymraeg Llenyddiaeth neu Saesneg Llenyddiaeth rhaid cael o leiaf gradd C am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith. Mae hefyd angen Gradd B am TGAU Mathemateg neu Fathemateg Rhifedd. Gall y Brifysgol gynnig Profion Cyfwerthedd TGAU yn y pynciau hyn i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau/graddau. • Mae profiad neu gyfnod arsylwi mewn ysgol yn fantais. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad yn rhan o’r drefn o ddethol.

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview


English language requirements

Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol ddangos bod ganddynt hyfedredd iaith Saesneg yn IELTS 7.0, gydag isafswm o 6.5 ym mhob cydran, neu gyfwerth.


Student Outcomes

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

Channel Islands £9000* Whole course
Republic of Ireland £9000* Whole course
EU £14280* Whole course
International £14280* Whole course

*This is a provisional fee and subject to change.

Additional fee information

Nid yw'r ffioedd dysgu TAR ar gyfer 2023-2024 wedi'u cadarnhau eto. Mae'r ffi dysgu cartref uchod ar gyfer astudio'n llawn amser yn 2021-2022 yn unig. Mae'r ffi ddysgu Ryngwladol uchod ar gyfer astudio'n llawn amser yn 2022-2023 yn unig. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.aber.ac.uk/en/study-with-us/fees/postgrad/fees/ maes o law.
Ieithoedd Modern - Ffrangeg (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at Aberystwyth University - UCAS