Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Mae’r Theatr Gerddorol (BA) yn rhaglen unigryw a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd, sy’n cynnig hyfforddiant ymarferol a fydd yn cymhwyso cyfranogwyr yn y disgyblaethau triphlyg, actio, canu a dawnsio. Trwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant, bydd y BA Theatr Gerddorol yn cynnig i berfformwyr ifanc gwrs astudio rhagorol ag iddo ffocws penodol sy’n berthnasol i’r diwydiant. Mae athrawon y cwrs wedi ymrwymo i ddatblygu artistiaid creadigol, sy’n meddwl yn annibynnol; artistiaid perthnasol i’r diwydiant. Mae pob aelod o’n staff addysgu yn weithwyr proffesiynol ym myd y theatr ac yn gweithio mewn addysg uwch yn ogystal â’r diwydiant. Dymuna’r Drindod Dewi Sant Caerdydd weld y cwrs hwn yn darparu graddedigion proffesiynol dawnus a chlir eu ffocws ar gyfer llwyfannau ledled Cymru a thu hwnt. Mae strwythur y cwrs yn uchelgeisiol ac mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, a fydd yn sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer gyrfa ym maes y Theatr Gerddorol.

Modules

Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu: Dangos yr amrywiaeth angenrheidiol o sgiliau a amlinellir ym mhob un o’r modylau eraill i safon y diwydiant; Cynhyrchu portffolio o ddeunydd addas i fynd i mewn i’r proffesiwn Gwerthuso’n feirniadol eu cryfderau a’u gwendidau; Prosiect Annibynnol (40 credyd) Nod y modiwl yw datblygu gallu y myfyrwyr i fynd i’r afael yn feirniadol ac yn arloesol â theori a/neu arfer sy’n berthnasol i’r meysydd pwnc a astudir ganddynt er mwyn llunio prosiect manwl sy’n benodol i’w disgyblaeth. Ar ôl cwblhau’r modwl hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyriwr allu: Arddangos sgiliau deallusol wrth ddynodi pwnc, problem neu her briodol i’w harchwilio sy’n berthnasol i’w maes astudio a ffurfio cynllun addas i’w ymchwilio ymhellach gan ddefnyddio dulliau archwiliadol perthnasol er mwyn llunio ymateb. Dangos gwybodaeth fanwl a dealltwriaeth feirniadol o’r egwyddorion sy’n angenrheidiol i ategu eu haddysg o fewn eu maes astudio dewisol a thechnegau datrys problemau sy’n berthnasol i hyn. Dangos meddwl annibynnol a gwerthuso beirniadol wrth lunio darn o waith annibynnol, gan arddangos sgiliau trosglwyddadwy trwy ddefnyddio menter a chyfrifoldeb personol wrth gynllunio eu dysgu eu hunain a’u hunanreolaeth. Trefnu eu gwybodaeth a’u dysgu trwy ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, a chyflwyno’u gwaith yn briodol mewn ffordd sy’n ddealladwy i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol.

Assessment method

Perfformiadau/digwyddiadau Mae myfyrwyr yn cael cyfle yn rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau/ digwyddiadau trwy gydol eu gradd, lle gwelwn eu sgiliau a’u gwybodaeth yn cynyddu ac yn cael eu cymhwyso. Tiwtorialau rheolaidd Rydym yn cynnal tiwtorialau ffurfiol ac anffurfiol trwy gydol y radd lle mae pob myfyriwr yn trafod ei waith gyda’r tiwtor modwl neu’r Cyfarwyddwr Rhaglen. Edrychwn ar ddatblygiad ymarferol, twf cysyniadol a bwriadau i’r dyfodol. Cyflwyniadau Cynhelir cyflwyniadau fel arfer ar ddiwedd modwl, arddangosfa neu berfformiad, er mwyn mesur perfformiad myfyriwr yn erbyn meini prawf asesu. Gweithlyfrau proses Bydd myfyrwyr yn cofnodi eu proses a’u gwaith ymarferol mewn gweithlyfr sy’n dangos eu dysgu a’u llwybr unigol.


How to apply

Application codes

Course code:
THG2
Institution code:
T80
Campus name:
Cardiff (Caerdydd)
Campus code:
F

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements


Unistats information

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Theatr Gerddorol at University of Wales Trinity Saint David - UCAS