Cardiff Metropolitan University

Degree level: Postgraduate
Awarded by: Cardiff Metropolitan University (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Addysg Grefyddol (TAR Uwchradd) (Taught)

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

TEF Silver

Cardiff Metropolitan University has opted into the TEF and received a Silver award.

Find out more about the TEF.

TAR Uwchradd Addysg Grefyddol 3CLR Os ydych yn berson graddedig sy'n awchu i astudio eich pwnc arbenigol ac sydd ag awydd i ysbrydoli pobl ifanc, dyma'r cwrs i chi! Cwrs un flwyddyn yw rhaglen TAR Addysg Uwchradd a fydd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC). Nod y cwrs yw paratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr medrus, hyderus ac arloesol sy'n gallu adfyfyrio'n feirniadol ac sy'n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac i addysg pobl ifanc.

Course details

Modules

Ewch i wefan Metropolitan Caerdydd

Assessment method

Bydd angen i ymgeiswyr a fydd yn boddhau’r meini prawf hanfodol ar gyfer cyrsiau a fydd yn arwain at SAC ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sefyll profion Cyn-Mynediad mewn Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol. Caiff y profion eu cwblhau a’u harolygu o dan amodau arholiad. Cynhelir y profion yn rhan o’r diwrnod cyfweld. Bydd angen i ymgeiswyr sydd ag anghenion ychwanegol y gofynnir iddyn nhw sefyll y profion hyn, roi gwybod i Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn syth fel y gellir gwneud y trefniadau priodol. Mae mynediad yn amodol hefyd ar wiriad cofnodion troseddol boddhaol. I gael rhagor o wybodaeth ar weithdrefnau cofnodion troseddol, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/dbs Ewch i wefan Metropolitan Caerdydd

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Secondary

Entry requirements

Gofynion TGAU: TGAU (neu gyfwerth) mewn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith (iaith gyntaf) neu Lenyddiaeth Gymraeg a Mathemateg ar radd B neu’n uwch (gradd 5 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â’r TGAU newydd yn Lloegr). Lle bo cymhwyster cyfwerth a gradd B/gradd 5** mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg yn cael ei gyflawni, rhaid cyflawni o leiaf gradd C/gradd 4** yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) Caiff ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd D neu’n uwch yn Saesneg Iaith a Mathemateg TGAU (neu gyfwerth) eu hystyried ar gyfer cyfweliad (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â’r TGAU newydd yn Lloegr). Bydd myfyrwyr sy'n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg hefyd angen TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg Iaith (iaith gyntaf) ** ar gyfer ymgeiswyr a fydd â’r cymwysterau TGAU newydd yn Lloegr Gofynion o ran Gradd Gychwynnol: Er y disgwylir bydd cynnwys eich gradd yn cynnwys cyfran sylweddol o'r pwnc yr ydych am hyfforddi i addysgu, rydym yn ystyried yn ffafriol ymgeiswyr sydd gyda gradd mewn pwnc sydd â chysylltiad agos. Bydd eich cais a'ch cyfweliad (os cewch eich dewis) yn cael eu hasesu ar eich potensial i fodloni lefel SAC y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth sy'n ymwneud â gwybodaeth am bwnc, dealltwriaeth a sgiliau, ac i ba raddau gall y rhain ategu eich ymarfer fel athro pwnc penodol hyd at, a gan gynnwys addysgu safon uwch a chwricwla ôl-16. Am rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau cyrsiau ar ein gwefan.


English language requirements

IELTS band score 7.5 overall and minimum of 7.0 in each component in the ‘academic’ IELTS test.


Fees and funding

Tuition fees

Channel Islands £9000 Year 1
EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
International £10000 Year 1

Additional fee information

Am gostau ychwanegol i ymwneud â'r rhaglen hon, ewch i http://www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts
Addysg Grefyddol (TAR Uwchradd) at Cardiff Metropolitan University - UCAS