University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar

There are other course options available which may have a different vacancy status or entry requirements – view the full list of options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Mae’n bosibl astudio'r cwrs hwn ar gampws SA1 Abertawe neu ar ein campws yng Nghaerfyrddin, yn ddibynnol ar ba leoliad sy’n well gan y myfyriwr. Mae Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn rhaglen radd arloesol, lawn amser dros dair blynedd i’r rheini sydd â diddordeb mewn darganfod sut mae plant ifanc yn datblygu ac yn dysgu. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a deniadol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad cyfannol plant. Bydd myfyrwyr yn archwilio amrywiaeth eang o bynciau'n ymwneud ag addysg a gofal blynyddoedd cynnar, gyda ffocws ar agweddau ar blentyndod megis datblygiad cyfannol, lles, chwarae, llythrennedd, diogelu plant, dysgu yn yr awyr agored a chynhwysiant. Mae cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth am arfer a damcaniaeth addysg a gofal blynyddoedd cynnar, a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth lawn a chytbwys o’r pwnc. Yn ogystal â chynnwys academaidd, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â gweithgareddau dysgu sy’n archwilio'r agweddau ymarferol ar ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar drwy ddysgu ymarferol, gan wneud cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer. Bydd y dysgu’n digwydd drwy drafodaethau grŵp, gweithdai, ymweliadau astudio yn ogystal â darlithoedd er mwyn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o bynciau perthnasol. Hefyd mae ymweliadau preswyl dewisol ag ardaloedd eraill o’r DU a thramor. Mae amser wedi’i gynnwys i’ch galluogi i wirfoddoli mewn sefydliadau blynyddoedd cynnar, os dymunwch hynny, er mwyn datblygu a chyfoethogi’ch datblygiad proffesiynol a chyflogaeth yn y dyfodol. Os oes gennych gymhwyster blynyddoedd cynnar eisoes ac yn dymuno ychwanegu at eich cymhwyster i radd BA (Anrh) lawn, mae mynediad uniongyrchol yn bosibl gyda’r radd hon a gellir trafod hyn gyda’r Tiwtor Derbyn.

Course details

Modules

Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA) Chwarae plant: Damcaniaeth ac Arfer (20 credyd; gorfodol) Datblygiad Dynol (20 credyd; gorfodol) Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion) Amlieithrwydd, Aml-feddwl (20 credyd; gorfodol) Y 1,000 Diwrnod Cyntaf (20 credyd; gorfodol) Yr Ymarferydd Proffesiynol (20 credyd; gorfodol). Lefel 5 (Dip AU a BA) Ennyn Parch a Rhyfeddod – Mathemateg, Gwyddoniaeth a’r Awyr Agored (20 credyd; gorfodol) Iaith a Llythrennedd yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol) Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm yn y Blynyddoedd Cynnar (20 credyd; gorfodol) Ymchwil ar gyfer Dysgu (20 credyd; gorfodol) Diogelu: Arfer, Deddfwriaeth a’r Tîm Aml-ddisgyblaeth (20 credyd; gorfodol) Llesiant, Gofal a Byw yn Iach (20 credyd; gorfodol). Lefel 6 (BA) Arweinyddiaeth Gatalytig – Hawliau, Gwydnwch a Newid Cymdeithasol (20 credyd; gorfodol) Cwricwla’r Blynyddoedd Cynnar (20 credyd; gorfodol) Arweinyddiaeth Gynhwysol Gweithio gyda’n gilydd i Gefnogi Teuluoedd (20 credyd; gorfodol) Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Systemau Ansawdd (20 credyd; gorfodol) Adennill Paradwys? Cynaliadwyedd yn y Blynyddoedd Cynnar (20 credyd; gorfodol) Cynorthwyo Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (20 credyd; gorfodol).

Assessment method

Mae’r rhaglen yn cael ei hasesu 100% drwy waith cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau. Rydym ni wedi gweld bod defnyddio ystod amrywiol o ddulliau asesu’n cynyddu sgiliau cyflogadwyedd. Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy’n gallu datrys problemau ac sydd ag ystod o sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy. Mae’r asesu’n rhoi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau megis y gallu i weithio mewn tîm, cyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, ar yr un pryd â defnyddio ystod o ddulliau o rannu gwybodaeth yn cynnwys papurau briffio, posteri academaidd, dadleuon grŵp a thrafodaethau proffesiynol. Hefyd ceir cyfleoedd am brofiadau gwaith ymarferol, gan gefnogi cyflogadwyedd, datblygiad proffesiynol a gyrfaoedd. Mae astudiaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg yn ganolog i’n darpariaeth; gallwch ddewis cofrestru ar y rhaglen cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg a gallwch gyflwyno’ch aseiniadau yn y naill iaith neu’r llall.


How to apply

Application codes

Course code:
M5Y2
Institution code:
T80
Campus name:
SA1 Waterfront Campus, Swansea
Campus code:
T

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

This course may be available at alternative locations, please check if other course options are available

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
85%
Student satisfaction
73%
Employment after 15 months (Most common jobs)
91%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar at University of Wales Trinity Saint David - UCAS