Cymraeg ac Addysg at Cardiff University - UCAS

Cardiff University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Cardiff University (Prifysgol Caerdydd)

Cymraeg ac Addysg

Course options

Course summary

Mae nifer o fyfyrwyr o’r farn bod astudio rhaglen gydanrhydedd yn brofiad gwerth chweil gan eu bod yn gallu gweld yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau bwnc. Drwy gyfuno’r Gymraeg ac Addysg, byddwch yn ennill amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth a fydd yn fuddiol ar gyfer eich dyfodol. CYMRAEG Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa. ADDYSG Mae ein gwaith addysgu ar Addysg wedi ei seilio ar ein hymchwil ym myd addysg a’r datblygiadau diweddaraf o ran polisi ac ymarfer, gan gwmpasu agweddau ar ddiwylliant a hunaniaeth, plentyndod ac ieuenctid, rhywedd ac ethnigrwydd, a chyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiad. Mae modiwlau craidd wedi eu hanelu at ddatblygu dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg – yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar. Mae’r ddwy ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd hon yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y myfyrwyr a’r staff. NODYN: Fel arfer, mae'r radd gydanrhydedd hon yn agored dim ond i ddarpar fyfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf ar gyfer Safon Uwch. Os nad ydych wedi gwneud hynny ond eich bod yn teimlo bod eich Cymraeg o safon cyfatebol, anfonwch e-bost at [email protected]. Nodweddion nodedig CYMRAEG Mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys: •Y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle •Modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith •Ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa •Y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd i chi drwy gydol eich gyrfa •Y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol •Y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil •Y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn ADDYSG •Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu, mae'n gyfle i astudio addysg mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ffocws ar ymarfer addysgu. Byddwch yn astudio’r dadleuon ehangach ynghylch addysg, gan osod y sylfaen ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd. •Mae ein cysylltiadau agos â llunwyr polisi, yn ogystal ag ysgolion, colegau a sefydliadau addysg a hyfforddiant eraill lleol, yn darparu cyfleoedd ichi ymgysylltu o ddifrif ag addysgwyr ac arferion. Mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys: •Y cyfle ichi ddysgu mewn Ysgol a gyrhaeddodd y 3ydd safle yn y Deyrnas Unedig o ran ansawdd ymchwil mewn cymdeithaseg a’r 5ed safle o ran addysg yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) •Ymwneud â staff sy’n weithredol ym myd ymchwil ac addysgu •Y pwyslais ar ddysgu’n annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil •Yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael mewn Ysgol amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol •Y cyfle i astudio dramor


How to apply

Application codes

Course code:
QX53
Institution code:
C15
Campus name:
Main Site - Cardiff
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

We do not accept Critical Thinking, General Studies, Citizenship Studies, or other similar equivalent subjects. We will accept a combination of BTEC subjects, A-levels, and other qualifications, subject to the course specific grade and subject requirements.


English language requirements

All applicants are expected to have demonstrable English language skills. Most courses ask for GCSE English grade C/4 or equivalent, but some courses ask for GCSE English grade B/6 or equivalent.

To find out more, please go to:

https://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-requirements/undergraduate


Student Outcomes

Operated by the Office for Students
65%
Employment after 15 months (Most common jobs)
100%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

Republic of Ireland £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £22950 Year 1
EU £22950 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1

Additional fee information

Students from the UK and Islands: Fees stated are for the 2024/25 academic year. The University reserves the right to increase tuition fees in the second and subsequent years of a course as permitted by law or Welsh Government policy. Where applicable we will notify you of any change in tuition fee by the end of June in the academic year before the one in which the fee will increase. Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of October in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete to the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel. Students from the EU, EEA, and Switzerland: If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees for 2024/25 will be in line with the fees charged for international students. You can check whether you are eligible for UK (Home) fee status on the UKCISA website: https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status#layer-6099 Students from the rest of the world (international): Fees stated are for 2024/25 entry and are fixed for the duration of the programme, excluding Medicine and Dentistry programmes. Please note that during the pre-clinical element of Medicine and Dentistry programmes the fee rate will be fixed, after which the clinical fee rate will be charged. Further details are available on the university website at: http://www.cardiff.ac.uk/study/international/funding-and-fees Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of October in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel.

Sponsorship information

Mae llawer o ysgoloriaethau ar gael i ddarpar fyfyrwyr. Ewch i https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/funding/scholarships i gael rhagor o wybodaeth.

Cymraeg ac Addysg at Cardiff University - UCAS