Cynradd (TAR - Graddedigion yn unig) at University of Wales Trinity Saint David - UCAS

University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Postgraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Cynradd (TAR - Graddedigion yn unig) (Taught)

Course summary

Bydd graddedigion y cwrs TAR Cynradd yn meddu ar yr wybodaeth, sgiliau, gwerthoedd ac anianawd i gyflawni statws athro cymwysedig (SAC) a bod yn athro cymwys, yn barod i weithio yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r cynnwys craidd yn cynnwys:

  • Lleoliad amgen – cyfle i brofi addysg yn ei hystyr ehangach;
  • Pontio – y broses lle bo gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol yn cwrdd; a chaiff y dull trawsffurfiol ei gyflawni;
  • Modylau gorfodol – cynnwys sy’n cael ei gyd-adeiladu a’i gyd-ddarparu (pedagogaidd a chysylltiedig â phwnc) y rhaglen;
  • Dewisol – profiad yn yr ysgol ac a gefnogir gan y Brifysgol lle gall graddedigion ddewis dilyn trywydd ymholi mwy arbenigol er mwyn dyfnhau eu gwybodaeth o’r cwricwlwm.
  • Cynhadledd partneriaeth – y cyfle i rannu arfer gorau mewn digwyddiad cynhadledd er mwyn gallu trawsnewid y bartneriaeth;
  • Statws Athro Cymwysedig – llwybr proffesiynol gorfodol sy’n arwain at ddyfarniad statws athro cymwysedig;
  • Datblygu Sgiliau’r Gymraeg– llwybr proffesiynol gorfodol i ddatblygu hyder a gallu graddedigion wrth siarad Cymraeg.

Modules

Mae’r rhaglen yn llawn amser dros 36 wythnos. Yn gyffredinol, mae’r rhaglen yn cynnwys darpariaeth 12-weeks wythnos yn y brifysgol a 24 wythnos mewn ysgol. Modylau Lefel 6 Cylch 3 Astudiaethau Craidd: Y Dysgwr: pwy ydw i’n ei addysgu? (30 credyd; gorfodol) Mae’r modiwl hwn yn gosod y plentyn/disgybl yng nghanol y rhaglen. Mae deall sut mae disgybl yn dysgu, wedi’i seilio ar ddamcaniaethau dysgu, tystiolaeth seiliedig ar arfer a lle iechyd a llesiant, yn hanfodol i addysgu a dysgu effeithiol. Mae’r modiwl hwn yn herio tybiaethau a chredoau sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth diwylliannol a disgwyliadau model normadol o ddatblygiad plant. Hefyd, mae’r modiwl hwn yn gosod yr athro fel gweithiwr proffesiynol trwy ystyried diogelu, amddiffyn plant, cytundebol, bugeiliol a chyfrifoldebau cyfreithiol. Elfen asesu’r modiwl hwn yw aseiniad ysgrifenedig (100%; cyfwerth â 5000 o eiriau). Cylch 3 Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol: Arwain y Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd; gorfodol) Yn y modwl hwn datblygir yn glir wybodaeth am y pwnc sy’n briodol i gyfnod a gwybodaeth am gynnwys addysgegol sydd eu hangen i addysgu cynnwys cwricwlaidd pob maes dysgu a phrofiad yn effeithiol. Mae’r modiwl hefyd yn archwilio i natur gymhleth yr amgylchedd dysgu a’r sgiliau sydd eu hangen i reoli dysgwyr, adnoddau ac oedolion eraill. Bydd egwyddorion cynllunio, addysgu ac asesu ar gyfer dysgu wedi’u diogelu, a’r cymhwyso ymarferol wedi’i werthuso. Yn y modiwl hwn y daw dwy agwedd dysgu ddeallusol a thrwy brofiadau at ei gilydd yn y dosbarth a chefnogir myfyrwyr yn eu profiad addysgu proffesiynol gan athrawon wrth eu gwaith, cymheiriaid a thiwtoriaid prifysgol. Elfen asesu’r modiwl hwn yw portffolio (100%; cyfwerth â 5000 o eiriau). Modylau Lefel 7 Astudiaethau Craidd: Dysgwyr, Ysgolion a Chymunedau: ble’r ydw i’n addysgu? (30 credyd; gorfodol) Yn y modwl hwn, mae graddedigion yn astudio pwysigrwydd lle a chyd-destun; lleol a chenedlaethol. Mae’r athro trawsnewidiol yn edrych tu hwnt i’r ystafell ddosbarth i’r gymuned lle mae dysgwyr yn byw eu bywydau ac yn ceisio dylanwadu datblygiad yn y ddau. Golyga hyn deall natur amrywiol cymuned; effaith tlodi ac amddifadedd cymdeithasol a sut i ddefnyddio data i ddeall y materion hyn ymhellach. Elfennau asesu’r modiwl hwn yw fideo unigol (50%; 10 munud) ac adroddiad ysgrifenedig (50%; 2,500 gair) Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol: Ymchwilio i’r Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd; gorfodol) Yn y modiwl hwn, caiff pedair nodwedd yr athro parod at ymchwil eu harchwilio’n fanwl: bod yn sgeptigol; bod yn foesol; bod yn ymchwilydd medrus, a bod yn rhan o broffesiwn sy’n ymholi. Mae darpar athrawon yn ymuno ag athrawon wrth eu gwaith i lunio cymunedau sy’n ymholi lle caiff problemau bywyd go iawn eu hadnabod yn y dosbarth a’u hymchwilio trwy ymagwedd agos-at-arfer. Archwilir gwahanol fethodoleg yn cynnwys astudiaeth gwers, astudiaeth achos ac ymchwil gweithredol ar raddfa fach. Elfen asesu ‘r modiwl hwn yw prosiect ymchwil (100%; 5000 o eiriau gyda’r hyn sy’n gyfwerth â 1000 o eiriau wedi’i neilltuo i’r Ffurflen Foeseg).

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

Entry requirements

Entry Requirements: Undergraduate Degree Applicants are required to hold a good honours degree (2:2 minimum) in an area related to chosen secondary subject. GCSE qualifications Grade C/Grade 4 or above in GCSE English Language and GCSE Mathematics or Mathematics Numeracy. Student teachers studying to teach in Welsh medium schools will also need a GCSE Grade C or above in Welsh Language (first language). A-Levels/Level 3 Vocational Qualifications If applicants do not hold an undergraduate degree in a curriculum subject, successful study at appropriate higher levels must be evidenced. Work Experience: You should be aware of the realities of being a teacher and life in a classroom and so we ask for recent and relevant experience in a secondary educational setting. This may be through employment or volunteering in a school and should be for a minimum period of two weeks. Gaining experience in a school classroom will help to strengthen your application and better critically inform your personal statement. It will also prepare you for our selection process and give you some experience from which you can draw in your interview. Disclosure and Barring Service (DBS): If accepted onto our programme, you will be required to obtain a clear Enhanced DBS (Disclosure and Barring Service formerly known as CRB, Criminal Records Bureau) Child Workforce clearance check prior to your course commencement.


Fees and funding

Tuition fees

Republic of Ireland £9000 Year 1
EU £13500 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Cynradd (TAR - Graddedigion yn unig) at University of Wales Trinity Saint David - UCAS