Product Design (Welsh-medium course) at Bangor University - UCAS

Bangor University

Degree level: Undergraduate

Product Design (Welsh-medium course)

Course summary

BA Dylunio Cynnyrch (Product Design) - this course is taught through the medium of Welsh. For the English-medium course, please see Product Design W240. Os oes gennych ddiddordeb gwireddu eich dychymyg, dyma'r cwrs i chi. Mae'n canolbwyntio ar amrywiaeth eang o sectorau dylunio, ac yn eich trochi ym maes dylunio a gweithgynhyrchu. Byddwch yn astudio methodolegau meddwl dylunio a dylunio sy'n canolbwyntio ar bobl. Bob blwyddyn bydd lleoliadau gwaith project gyda phartneriaid diwydiannol yn eich herio a'ch datblygu'n greadigol ac yn broffesiynol, gan ganiatáu i chi gael profiad o amrywiol amgylcheddau gwaith, projectau a chwmnïau. Beth yw dylunio? Ai…? Gwella bywydau pobl? Gwella'r ffordd y mae pethau'n gweithio? Sut rydym yn trefnu pethau? Gwella ein ffyrdd o gyfathrebu? Sut rydym yn meddwl yn strategol? Defnyddio'r dychymyg i greu pethau go iawn? Gwneud newidiadau i gymunedau? Dychmygu a dylunio'r dyfodol? Dylunio profiadau a chynhyrchion y mae pobl yn eu hoffi? Gwella ac arloesi gyda chynhyrchion a gwasanaethau? Dechrau busnesau creadigol? Gwneud penderfyniadau anodd? Gweithio gydag eraill am y gorau? Gwneud y byd yn lle gwell? Os ydych yn cytuno ag un neu fwy o'r rhain, rydych yn ddarpar ddylunydd cynnyrch! Mae Dylunio Cynnyrch yn ymwneud â throi’r dychymyg yn wirionedd. Mae popeth yn ein hamgylchedd adeiledig wedi ei greu gan bobl i bobl. Daw dylunwyr o wahanol gefndiroedd, mae gan rai sgiliau creadigol, mae gan rai sgiliau technegol, ond mae pob un yn weledydd ac wedi ymroi i wella’r byd o’u hamgylch.. Mae Dylunio Cynnyrch yn cwmpasu amrywiol yrfaoedd i bobl greadigol sydd eisiau datrys problemau, arloesi a newid y byd. Os oes gennych ddiddordeb troi eich dychymyg yn wirionedd, dyma'r cwrs i chi. Mae'n canolbwyntio ar amrywiaeth eang o sectorau dylunio, ac yn eich trochi ym maes dylunio a gweithgynhyrchu. Bob blwyddyn bydd lleoliadau gwaith project gyda phartneriaid diwydiannol yn eich herio a'ch datblygu'n greadigol ac yn broffesiynol, gan ganiatáu i chi gael profiad o amrywiol amgylcheddau gwaith, projectau a chwmnïau. Mae opsiynau 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol' a 'Blwyddyn ar Leoliad' ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd gennych y cyfle i ystyried yr opsiynau hyn yn llawn ar ôl cychwyn eich cwrs ym Mangor a gallwch wneud cais i drosglwyddo i un o’r opsiynau yma ar yr adeg priodol. Mae mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar ein gwefan, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad.

Modules

For details of the modular structure, please see the course description on Bangor University's website.


How to apply

Application codes

Course code:
W241
Institution code:
B06
Campus name:
Main Site
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Rydym yn hapus i dderbyn cyfuniadau o'r cymwysterau a restrir uchod, yn ogystal â chymwysterau Lefel 3 amgen fel: City & Guilds; Cwrs Mynediad; Diploma Technegol Estynedig Caergrawnt; NCFE CACHE Level 3 Diploma Estynedig;Tystysgrif Ymadael Iwerddon. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn. Ymgeiswyr Rhyngwladol: derbyniwn gymwysterau ymadael â’r ysgol cyfwerth â lefel A/Lefel 3 a/neu diplomâu colegau o wledydd ledled y byd (yn amodol ar ofynion iaith Saesneg penodol), ceir manylion yn: www.bangor.ac.uk/international/applying/entryrequirements We are happy to accept combinations of the qualifications listed above, as well as alternative Level 3 qualifications such as: City & Guilds; Access; Cambridge Technical Diplomas; NCFE CACHE Level 3 Extended Diploma; Irish Leaving Certificate. We also welcome applications from mature learners. International Candidates: school leaving qualifications that are equivalent to A levels/Level 3 and/or college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements), details at: www.bangor.ac.uk/international/applying/entryrequirements

Additional entry requirements

Interview

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr Dylunio Cynnyrch sy'n bodloni'r gofynion mynediad penodedig ddod am gyfweliad. Efallai y gofynnir hefyd i ymgeiswyr gyflwyno portffolio. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. Product Design applicants who meet the specified entry requirements will be required to attend an interview. Applicants may also be asked to submit a portfolio. Please contact us for more information.


English language requirements

For the most up-to-date information on acceptable English Language proficiency qualifications, please visit our webpage below.

https://www.bangor.ac.uk/international/future/englishlanguage


Student Outcomes

Operated by the Office for Students
75%
Employment after 15 months (Most common jobs)
95%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

Republic of Ireland £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1

Additional fee information

Tuition fees and scholarship information for International applicants can be found here: https://www.bangor.ac.uk/international/tuition
Product Design (Welsh-medium course) at Bangor University - UCAS